Las Palmas

Las Palmas celm nzvem Las Palmas de Gran Canaria je hlavnm m?stem ostrova Gran Canariaanejvce osdlenm m?stem zKanrskch ostrov?.ije vn?m skoro polovina obyvatel.

las_palmasD?ve bylo Las Palmas jedinm hlavnm m?stem souostrov. Dnes u tomu tak nen. O statut hlavnho m?sta se d?l se Santa Cruz de Tenerife.

Las Palmas zaloil v roce 1478 Juan Rojn.V roce 1492 se tu zastavil Krytof Kolumbus b?hem sv objevitelsk plavby. Nejv?t udlost v historii hlavnho m?sta byl rok 1599, kdy byl na m?sto veden tok Holan?an?. Nejd?leit?jm p?nosem v minulch letech byl pro m?sto nmo?n p?stav La Luz Port,kter v letech 1967 – 1975 velmi t?il z uzav?en Suezskho pr?plavu b?hem arabsko – izraelskch vlek. Mimo to byl d?leitm bodem p?i zaocenskch plavbch.

Dnes je Las Palmas ivou metropol ostrova. Jako nejv?t m?sto Gran Canariam svm nvt?vnk?m opravdu, co nabdnout. M?sto bylopln? prvnm turistickm resortem na ostrov?, co se bohuel podepsalo na tom, e m m?sto spe modern rz a jen mlo tu narazte na historick budovy s mstn architekturou.

Celkem jsou ve m?st? dv? hlavn velk ple, kter jsou sou?st ztok. Ob? ple maj p?jemn vstup do mo?e, jen ob?as je pot?eba dvat pozor na podvodn proudy. Jak u bylo zmn?no Las Palmas je run letovisko, take se nemuste bt nudy ani na plch. B?hem svho pobytu si m?ete vyzkouet n?kter z vodnch nebo plovch sport?. Ve ve?ernch hodinch se m?ete vydat do n?kter z mstn restaurace a okusit jejspecialitynebo m?ete relaxovat v barech na plich a uvat si ?erstvho vzduchu. Ve m?st? se tak pravideln? po?daj festivaly nebo sout?e, kterch se lze?astnit.

Pamtky

Katedrla svat Anny

Catedral_de_Las_Palmas_de_Gran_CanariaP?vodn chrm z15. stolet, kter byl krtce po jeho postaven zni?en pan?ly, jese dostali na ostrov. P?estav?n chrmu trvalo celch 350 let. Interir odbornci ozna?uj za sloh atlantsk gotiky. Sloupy p?ipomnaj svm vzhledem kmeny palem. Na zdech se dochovalo n?kolik obraz? od mstnho mal?e Juana de Mirandy z18. stolet. Uvnit? katedrly je svatostnek nad hlavnm olt?em pochzejc zKatalnska a zv?sn lampa, kter byla vyrobena v Janov?

Kanrsk muzeum

Muzeum zachycuje d?jiny ostrova vdob? p?ed pan?lskm panstvm. Nejv?t vzcnost je sbrka lebek kroma?onskho ?lov?ka. Mimo to se vmuzeu vystavuj mumie, sbrky keramiky a n?ad p?vodnho obyvatelstva Guanch?.

Columbus House-Vegueta-Las Palmas Gran Canaria

D?m Krytofa Kolumba
D?m Krytofa Kolumba

Vmstn ?e?i je muzeum Krytofa Kolumba nazvan jako D?m Casa Museo de Cristobal Coln. Vce jak 500 let star historick budova je zce spjata snvt?vou slavnho mo?eplavce Krytofa Kolumba. B?hem jeho objevitelskch cest bydlel v tomtodom?. Sbrka muzea je zam??ena na dobu p?ed nvt?vou Kolumba, jeho p?tomnost a dobu po n. Vid?t m?ete nap?klad malby od 15. do 20. stolet, mapy, knihy, dokumenty a mnoho dalch um?leckch d?l. ?st muzea je v?novna v?deckmu zzem, kde se po?daj konference a semin?e pro zjemce zcelho sv?ta.

Atlantic Center of Modern Art

Centrum modernho um?n, kter sdruuje dla vznamnch autor? vech nrodnost. Je to jejm hlavnm ?elem. M?ete si tu p?e?st historick dla nebo si m?ete prohldnout r?zn druhy um?n.

Vegueta

Vegueta je historick ?st m?sta, kter vs na prvn pohled okouzl starobylmi uli?kami a budovami. Je to nejstar ?st m?sta shistorickou katedrlou svat Anny a muzeem Krytofa Kolomba.

Letoviska

P?rodn pamtky